Regulamin / Polityka prywatności

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem anaboliczne.com.

§ 2

Słownik pojęć Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego; rejestracji osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej, o której mowa powyżej może dokonać wyłącznie osoba fizyczna, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją, a także do wykonywania wszelkich praw i obowiązków Klienta;

2. Konsument – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, tj. dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;

4. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

5. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

6. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem anaboliczne.com za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

7. Strona – Sprzedawca lub Klient;

8. Towar – rzecz ruchoma z oferty Sprzedawcy w Sklepie będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

10. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

11. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą;

13. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;

14. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

15. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

§ 3

Obowiązki Stron

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

§ 4

Zamówienia

1. Klient może składać Zamówienia na Towary znajdujące się w bieżącej ofercie Sklepu za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji. Zamówienia są realizowane zgodnie z wybraną formą płatności i sposobem dostawy od poniedziałku do piątku. Klient może dokonać rejestracji na stronie głównej Sklepu wybierając opcję “ZALOGUJ SIĘ” lub w trakcie procesu składania Zamówienia. W przypadku złożenia Zamówienia bez Rejestracji wymagane jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru, dodać Towar do koszyka i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu. Złożenie zamówienie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. Z momentem złożenia Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży

§ 5

Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

1. Ceny w Sklepie są podane przy każdym z Towarów i są wyrażone w złotych polskich, a także stanowią ceny brutto tzn. zawierają podatek VAT.

2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

3. Zamówienia są realizowane za pośrednictwem firm kurierskich .

4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób: a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy b) za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl (udostępnianego przez PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068), dalej „przelewy24.pl” przelewem albo kartą kredytową/debetową;

5 .Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata) lub za pośrednictwem serwisu opisanego w ust. 4 lit. c), wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy.

6. W przypadku niepełnych danych teleadresowych (np. brak adresu dostawy) w zamówieniu Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówienia.

§ 6

Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy
(zwrot/ reklamacja Towaru)

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. “o prawach konsumenta” (Dz, U. 2014 poz. 827), Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

W tym celu Klient zoobligowany jest do złożenia na piśmie stosownego oświadczenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. 

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna/sprzedaży.

Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym i należycie opakowany do wysyłki zwrotnej. Towary przeznaczone do zwrotu należy odesłać na adres siedziby firmy tj. Beata Skrobacz
ul. Pijarska 44/5/33, 05-530, Góra Kalwaria, Poland

Zwrot pieniędzy za zwrócone towary oraz przesyłkę zwrotną, zostanie dokonany przez sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na numer rachunku bankowego klienta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

Klient ma prawo do reklamacji towaru w terminie 20 dni od wydania przedmiotu Klientowi.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady powstałe w czasie transportu lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie,w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
  2. ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: przesłanie innego produktu z oferty sklepu równowartości reklamowanego lub zwrotu pieniędzy.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

Klient ma prawo do reklamacji towaru w terminie 20 dni od wydania przedmiotu Klientowi. Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady powstałe w czasie transportu lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną: Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie,w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji). W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: przesłanie innego produktu z oferty sklepu równowartości reklamowanego lub zwrotu pieniędzy. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

§ 7

Rozstrzyganie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 9

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.

Copyright 2020